program error: file info_sadu_o_pozwach_2007_11_24.pdf does not exist in arch
program error: file wsa_do_rotko_2017_09_17.pdf does not exist in arch
program error: file wsa_z_inf_publiczna_2017_10_02.pdf does not exist in arch
program error: file do_prokuratury-jb-08.06.2018.pdf does not exist in arch
program error: file prokuratura.2018-07-05-08-52-36-01.pdf does not exist in arch
program error: file prokuratura_2018_07_05.pdf does not exist in arch
program error: file prokuratura_2018_07_16.pdf does not exist in arch
program error: file prokuratura_2018_08_03.jpg does not exist in arch
program error: file informacja_wsa.pdf does not exist in arch
program error: file zazalenie_na_odmowe_sledztwa.2018.10.09.pdf does not exist in arch
program error: file uznanie_jako_strony.2018.12.05.jpg does not exist in arch
program error: file decyzja_o_sledztwie.2019.05.08.jpg does not exist in arch
program error: file od_nsa.2019.09.26.01.jpg does not exist in arch
program error: file od_nsa.2019.09.26.02.jpg does not exist in arch
program error: file od_nsa.2019.09.26.03.jpg does not exist in arch
program error: file odwieszenie_sledztwa01.jpg does not exist in arch
program error: file odwieszenie_sledztwa02.jpg does not exist in arch
program error: file um.2019.10.02.pdf does not exist in arch
program error: file jaremko.2021.06.01.jpg does not exist in arch
program error: file zazalenie_na_umorzenie.2021.06.02.pdf does not exist in arch
program error: file nsa_statystyka.pdf does not exist in arch
program error: file zazalenie_na_umorzenie.2021.06.14.pdf does not exist in arch
1 2 3

Wyroki Sądowe nie wykonywane przez Prezydenta Warszawy  4 5 6
  program error: file info_sadu_o_pozwach_2007_11_24.pdf does not exist in arch
  program error: file wsa_do_rotko_2017_09_17.pdf does not exist in arch
  program error: file wsa_z_inf_publiczna_2017_10_02.pdf does not exist in arch
  program error: file do_prokuratury-jb-08.06.2018.pdf does not exist in arch
  program error: file prokuratura.2018-07-05-08-52-36-01.pdf does not exist in arch
  program error: file prokuratura_2018_07_05.pdf does not exist in arch
  program error: file prokuratura_2018_07_16.pdf does not exist in arch
  program error: file prokuratura_2018_08_03.jpg does not exist in arch
  program error: file informacja_wsa.pdf does not exist in arch
  program error: file zazalenie_na_odmowe_sledztwa.2018.10.09.pdf does not exist in arch
  program error: file uznanie_jako_strony.2018.12.05.jpg does not exist in arch
  program error: file decyzja_o_sledztwie.2019.05.08.jpg does not exist in arch
  program error: file od_nsa.2019.09.26.01.jpg does not exist in arch
  program error: file od_nsa.2019.09.26.02.jpg does not exist in arch
  program error: file od_nsa.2019.09.26.03.jpg does not exist in arch
  program error: file odwieszenie_sledztwa01.jpg does not exist in arch
  program error: file odwieszenie_sledztwa02.jpg does not exist in arch
  program error: file um.2019.10.02.pdf does not exist in arch
  program error: file jaremko.2021.06.01.jpg does not exist in arch
  program error: file zazalenie_na_umorzenie.2021.06.02.pdf does not exist in arch
  program error: file nsa_statystyka.pdf does not exist in arch
  program error: file zazalenie_na_umorzenie.2021.06.14.pdf does not exist in arch
  Zrzeszenie Osob Objętych Dekretem Warszawskim

  Wyroki Sądowe nie wykonywane przez Prezydenta Warszawy   ">

   Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
   Dekretu Warszawskiego - "Dekretowiec"

   W 1945 roku działaniem tzw. warszawskiego dekretu Bieruta nieruchomości ziemskie w Warszawie zostały skomunalizowane, a następnie odrębnym aktem prawnym w 1950 r. znacjonalizowane. Nieruchomości budynkowe były przejmowane sukcesywnie w innych terminach. Własność prywatna została przejęta bez odszkodowania. Pomimo tego, że reżym komunistyczny w 1989r. upadł i własność prywatna jest obecnie respektowana i chroniona przez polskie prawo, wielu warszawskich właścicieli nadal walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa.

   Zrzeszenie Osob Objętych Dekretem Warszawskim - "Dekretowiec" jest organizacją apolityczną bez własnego zysku która:
   • podejmuje działania, ażeby zmienić niekonsytutcyjne prawo;
   • upowszechnia wiedzę prawną;
   • pomaga rozwiązać indywidualne przypadki;
   • współpracuje z innymi zrzeszeniami i organizacjami;


   Nasi członkowie to właściciele warszawscy, ich prawni następcy, oraz osoby, które wspomagają naszą inicjatywę.

   W przypadku stowarzyszenia zwykłego, tj. zarejestrowanego nie w Sądzie, lecz w Urzędzie Miasta używany jest zamiast terminu "Statut" termin "Regulamin".


   Aktualny Regulamin obowiązujący od 22.05.2021 znajduje się tu


   oraz w postaci pdf do druku pod tym adresem.

   Tu jest projekt zmian z 11.12.2022 a tu z 05.03.2023

   Stary (pierwotny) Regulamin z 9 maja 2006 r. jest tutaj.

   Regulamin przepisany na nowo z powodu zmienionego w 2015 r Prawa o Stowarzyszeniach oraz ponownej rejestracji Zrzeszenia (zob. dowód rejestracji w Urzędzie Miasta) i obowiązujący od 09.02.2017 jest tutaj.

   Regulamin posługuje się pojęciami których interpretacja a także wyjaśnienie całego regulaminu znajduje się
   tutaj
   Wyjaśnienia pojęć (ta część nie jest częścią regulaminu)

   Apolityczność
   Stowarzyszenie jest apolityczne w sensie nie wiązania się i nie popieranie programu żadnego ugrupowania politycznego (partii politycznych) poza samym tematem Dekretu.
   Nasze działania w ramach tematyki Dekretu mają jednak oczywisty wymiar polityczny. Przykładowo podajemy przed wyborami listy tych kandydatów, którzy działali w dziedzinie spraw Deketu wyjątkowo negatywnie odradzając ich wybór.
   Interpretacja ta oraz wyjaśnienie nie są częścią regulaminu i służą jedynie ułatwieniu czytania. Mogę one ulec poprawkom lub rozbudowie zależnie od potrzeb.

   Deklaracja członkowska jest do pobrania tutaj.


   Prosimy o odesłanie podpisanej deklaracji listownie na adres Zrzeszenia, lub w postaci skanu na nasz adres mailowy lub do Prezesa. Jej podpisanie oznacza także akceptację naszej klauzuli RODO .

   Nasze Tezy

   Zrzeszenie:
   1. walczy o prawa osób poszkodowanych Dekretem
   2. dzieli się doświadczeniami w dochodzeniu praw
   3. pomaga i wskazuje na ewentualne rozwiązania w konkretnych sprawach
   4. przedstawia ewentualne projekty pism procesowych
   5. chętnie współpracuje z innymi zrzeszeniami i stowarzyszeniami
   Rererat programowy Jacka Baurskiego jest tutaj
   Nasze tezy:
   1. Dekret Warszawski, zwany popularnie Dekretem Bieruta jest do dziś w obrocie prawnym, choć był wydany przez organ nieuprawniony, samozwańczą radziecką organizację przestępczą PKWN, która powstała w Moskwie dnia 20 lipca 1944 r., niesuwerenną dyktaturę komunistyczną w Polsce.

    Walczymy by to zmienić oraz podnieść świadomość obywatelską w tej sprawie. Znieść jego negatywne następstwa jako cel zaś jako środek odpowiednie zmiany w systemie prawnym.

   2. Dekret Bolesława Bieruta, z 26 października 1945r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy" rodzi poważne wątpliwości a nawet wywołuje dyskusje wokół jego niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności.

    Jakkolwiek powinien on być naszym zdaniem uznany za niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny, niemniej zarówno jego wykonanie jak i następne akty prawne odnosząc się do pozbawienia nas własności były jeszcze gorsze i z tego powodu odnosimy się do Dekretu i powołujemy na niego.

   3. Grunty warszawskie zostały odebrane prawowitym właścicielom z rażącym pogwałceniem także cwobowiązującego wtedy prawa i Konstytucji. Powinny być one nam oddane, lub powinno być wypłacone odszkodowanie, lub przyznana nieruchomość zamienna, gdy zwrócić już nie można.

    Walczymy o uczciwą ustawę regulującą sprawę Gruntów Warszawskich.

   „ ...Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-1989 pozbawione są mocy prawnej..."

   Uchwała Senatu RP z 16 kwietnia 1998 r.

   "Polska nie może być dalej paserem!" - Zyta Gilowska marzec 2006 programTVP3" Młodzież kontra.." -temat reprywatyzacja.

   „Władze polskie wstrzymując przez ponad 60 lat wypłatę przyznanych odszkodowań za zabrane warszawiakom nieruchomości, stosują przemyślaną ekonomiczną naszą eksterminację”- wzburzony na pikiecie w 2007 r. starszy dekretowiec

   "Czy któregoś pięknego dnia reprywatyzacje w Polsce przeprowadzą trybunały międzynarodowe...?"- anonimowy dekretowiec z pikiety

   (…) W 1944 r. obejmując władzę w Polsce komuniści wybiórczo utrzymali przedwojenny stan prawny. Potrzebne im to było dla zachowania pozorów legalności swoich rządów.(..) Źródło: http://www.sn.pl/historia/index.html


   1. Stanowisko wobec reprywatyzacji 14.04.2008
   2. Urząd Miasta do Dekretowca o procedurze zwrotowej 30.05.2005
   3. Urząd Miasta do Dekretowców 26.07.2007
   4. Informacja Urzędu Miasta na temat statystyki pozwów z 26.7.2007 r.
   5. Informacja Urzędu Miasta na temat statystyki pozwów z 3.8.2007 r.
   6. Wstrzymanie wydawania decyzji z powodu nieokreślenia wysokości czynszu, 25.9.2007
   7. Informacja Urzędu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości miejskich z 10.10.2007
   8. Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 14.1.2008 o ilości spraw w latach 1999 - 2007
   9. WSA statystyka spraw, info z 26.02.2008
   10. Jakubiak do Dekretowca 20.2.2008
   11. Prezydent HGW do radnej Zofii Trębickiej, 19.8.2008
   12. Oświadczenie Dekretowca z 6.11.2008 r. w sprawie projektu ustawy proponowanej przez Urząd Miasta
   13. Pismo do rzecznika prasowego rządu Grasia z 4.12.2012
   14. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. Lipowicz o bezprawiu dekretowym, 12.11.2012
   15. Projekt Zmiany Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami (UGN)
   16. Nasz projekt nowelizacji UGN złożony do Prezydenta 14.11.2012
   17. Do Prezydenta Komorowskiego ws projektu zmiany UGN, złożony 14.11.2012
   18. Pismo dr Ewy Wierzbowskiej do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, 21.12.2012
   19. do Prezydent Gronkiewicz-Waltz, 07.01.2013
   20. Notatka ze spotkania z Dyrektorem Biura Praw i Ustroju Kancelarii Prezydenta p. Andrzejem Dorszem, 14.01.2013
   21. Pismo do Kancelarii Prezydenta 18.01.2013
   22. do Prezydenta Komorowskiego, 04.02.2013
   23. Nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy Urzędu Miasta, do Prezydenta RP, Premiera i Platformy Obywatelskiej, 4.2.2013
   24. Premier do Ministra Skarbu 05.02.2013
   25. Uzasadnienie zmiany UGN 11.02.2013
   26. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją, 18.02.2013
   27. Rzecznik Praw Obywatelskich do dr.Wierzbowskiej: 16.9.2013
   28. dr.Wierzbowska do posła Zientarskiego, 17.09.2013
   29. Pismo do Senatu z opinią do ustawy, druk 772 z 17.12.2014 roku
   30. do Sikorskiego 12.02.2015
   31. mgr. Ewa Wierzbowska do Sejmu, 16.02.2015 r.
   32. do Marszałka Sejmu, 17.02.2015 r.
   33. List otwarty Dekretowca do Premier Kopacz, 13.5.2015
   34. Dekretowiec do Prezydenta Gronkiewicz-Waltz, 18.05.2015
   35. do Prezydenta Dudy 12.08.2015
   36. Kancelaria Premier do Dekretowca o uściślenie wniosku, 01.06.2015
   37. Dekretowiec do Prezydenta o skierownie zmian UGN do TK, 13.07.2015
   38. US State Department do Nowego Dziennika z New Jersey w sprawie umowy indemnizacyjnej, 22.12.2015
   39. Prokuratura do Dekretowca - nie prowadzi postępowań, 28.08.2015
   40. Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej do Ryszarda Terleckiego, 7.1.2016
   41. Min Sprawiedliwości, 20.02.2016
   42. Projekt Ustawy o Zmianie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (UGN) z 8.6.2016
   43. Fundacja Profilaktyki do Trybunału Konstytucyjnego, 12.07.2016
   44. Wicemarszałek Brudziński do Dekretowca o dezyderacie do Premiera, 28.07.2016
   45. Dekretowiec do Prezydenta Dudy przeciwko projektowi Miasta 1.8.2016
   46. Wyjaśnienie Prezydenta, że musi podpisać ustawę zatwierdzoną przez TK, 4.8.2016
   47. Uzupełnienie Wniosku do Prezydenta Dudy 6.8.2016
   48. Prezydent do Dekretowca ws. zmiany UGN, 25.08.2016
   49. Zbigniew Lisiecki do Prezydenta Dudy, zmaieszczony w prasie, 29.08.2016
   50. Odpowiedź Prezydenta Dudy z Z.Lisieckiego, 16.09.2016
   51. Dekretowiec do z-cy Prezydenta Warszawy p.W.Pahla, 20.09.2016
   52. Wiceprezydent Pahl do Dekretowca ws. Odszkodowań, 12.10.1916
   53. Oświadczenie Dekretowca z 3.12.2016 r.
   54. Dekretowiec do Pani Premier Beaty Szydło wraz z pow. oświadczeniem , 8.12.2016 r.
   55. Minister Skarbu do KPRM, 25.01.2017
   56. Likwidator Ministrstwa Skarbu przekazuje wniosek Dekretowców do Pani Premier, 25.01.2017.jpg
   57. rejestracja Stowarzyszenia Zwykłego "Dekretowiec" 9.2.2017
   58. dr.Wierzbowska do Wiceministra Rozwoju 13.02.2017
   59. Kancelaria Premiera do Likwidatora p.Anny Mańk, 22.02.2017
   60. Minister Infrastruktury i Budownictwa uznał się za niewłaściwy organ, 16.marca 2017
   61. Ministerstwo Infrastruktury do Ministerstwa Skarbu 16.03.2017
   62. Ministerstwo Infrastruktury do Ministerstwa Rozwoju 21.03.2017
   63. Wniosek Dekretowca do Rządu o powołanie zespołu roboczego, 22.03.2017
   64. Wniosek Dekretowca do Ministra Sprawiedliwości o ustawę znoszącą opłaty za pozwy cywilne dotyczące Dekretu, 02.04.2017
   65. Ministerstwo Rozwoju do Ministerstwa Infrastruktury 13.04.2017
   66. Wniosek z 15.05.2017 do Gazety Wyborczej o zamieszczenie w sprostowania na oczernianie okradzionych
   67. Beata Kempa kieruje wnioski Dekretowca do Wicepremiera Morawieckiego, 15.02.2017
   68. Prośba o audiencję do Ministra Jakiego ws. współpracy z Komisją Weryfikacyjną, 19.05.2017
   69. Odpowiedź Ministra Ziobry ws. zniesienia opłat sądowych z 22.05.2017
   70. Odpowiedź Gazety Wyborczej na prośbę o sprostowanie
   71. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Skiba ws. trudności rozwiązania kwestii Dekretu 06.06.2017
   72. Dekretowiec do Podsekretarza Skiby, 27.06.2017
   73. Ministerstwo Finansów / Skiba, 25.08.2017
   74. Pismo do TVP, 15.09.2017
   75. Pismo do TVP, 29.09.2017
   76. Informacja Publiczna Urzędu Miasta z 4.10.2017
   77. Wspólne stanowisko Dekretowca i Ziemian w sprawie projektu Ustawy Jakiego złożone 7.11.2017 przed spotkanie z Ministrem Kaletą
   78. KPRM do Ministra Ziobro, 06.12.2017
   79. Dyrektor dr.Zaradkiewicz w odpowiedzi, 6.12.2017
   80. Pismo Poseł Krystyny Pawłowicz do Wiceministra Jaki o zastrzeżeniach Zrzeszenia wobec planowanej ustawy, 19.12.2017
   81. Stanowisko Zrzeszenia w sprawie projektu ustawy Jakiego/Zaradkiewicza, 27.1.2018
   82. weto w sprawie Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej, 28.01.2018
   83. do Ministra Patryka Jaki, 13.02.2018
   84. Stanowisko Zrzeszenia w sprawie Lutosławskiego 9, 19.02.2018
   85. dr.Zaradkiewicz 26.02.2018
   86. Dekretowiec do Marszałka Karczewskiego, 11.09.2016
   87. List do prof. Ewy Łętowskiej, 09.01.2018
   88. do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie, 24.01.2018
   89. Analiza prawna projektu ustawy zmieniającej ustawę o Komisji Weryfikacyjnej, 05.03.2018
   90. Do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, J.Sasina, 5.3.2018
   91. Min. Sasin 05.03.2018
   92. dr.Zaradkiewicz 20.04.2018
   93. Minister Jaki 16.05.2018
   94. Zawiadomienie o przestępstwie niewykonania przez Prezydenta Warszawy wyroków sądowych 08.06.2018
   95. do Premiera Morawieckiego, 19.06.2018
   96. Szef KPRM do Ministra Ziobry, 20.06.1918
   97. Minister Jaki, 05.07.2018
   98. Pytania do Kandydatów na Prezydenta Warszawy, 19.12.2018
   99. Min. Dworczyk, 08.08.2019
   100. Notatka do PAP z 7.10.2019, PAP odmówiło publikacji !
   101. Prośba do Premiera Morawieckiego o audiencję, 16.12.2019
   102. Prośba do Prezydenta Dudy o audiencję, 16.12.2019
   103. do Ministra Sprawiedliwości, 26.03.2017
   104. Do Marszałka Grodzkiego, 19.03.2020
   105. Do Marszałka Grodzkiego, 31.03.2020
   106. Do Prezesa Kaczyńskiego - pismo prywatne Prezesa Lisieckiego, 30.04.2020
   107. Pismo Prezesa Lisieckiego do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nie wykonywanych wyroków sądowych, 20.05.2020
   108. pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie nie wykonywanych wyroków sądowych, 26.06.2020
   109. Opinia prawna Zrzeszenia o projekcie ustawy zmieniającej art.214a UGN, druk sejmowy 420, 8.7.2020
   110. do Premiera Morawieckiego, 13.07.2020
   111. odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, 21.07.2020
   112. Do Premiera Morawieckiego, 13.08.2020
   113. Notatka Rzecznika Praw Obywatelskich ze spotkania 2020.08.18
   114. Do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Aleksandra Pocieja, 19.08.2020, 01
   115. Do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Aleksandra Pocieja, 19.08.2020, 02
   116. Do Marszałka Grodzkiego, 19.08.2020
   117. Do Przewodniczącego Pocieja, 31.08.2020
   118. Do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara ws jego niefortunnej notatki, 2020.08.25
   119. Do Zespołu Parlamentarnego ds. Warszawy, P. A.Gajweskiej, 2020.08.28
   120. Opinia Uzuepełniająca do Marszałka Grodzkiego, 31.08.2020
   121. Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z 1.09.2020 ws. ustawy, druck sejmowy 420
   122. Zgłoszenia do Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, 31.08.2020
   123. dr.Wierzbowska do Senatu, 2020.09.06.pdf
   124. dr.Wierzbowska do Senatu, opinia uzupełniające, 2020.09.06.pdf
   125. Prezes Lisiecki do Prezydenta Dudy o niepodpisywanie ustawy, druk sejmowy 420, 16.09.2020
   126. dr. Ewa Wierzbowska do Prezydenta Dudy o weto wobec ustawy, druk sejmowy 420, 21.09.2020
   127. Wiceprezes Grzesiuła oraz Wiceprezes Hornung do Prezydenta Dudy o niepodpisywanie ustawy, 21.09.2020
   128. wersja angielska pisma wiceprezesów Grzesiouły i Hornunga do Prezydenta, 21.09.2020
   129. Prezes Lisiecki ponownie do Prezydenta Dudy o niepodpisywanie ustawy, 28.09.2020
   130. do Premiera Morawieckiego: zapowiedź zwrócenie się do organów EU, 27.11.2020
   131. Do Prezydenta Trzaskowskiego, 09.04.2021
   132. Do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, 24.06.2021
   133. Do Najwyższej Izby Kontroli, 07.10.2021
   134. Do Trybunału Konstytucyjnego o dopuszczenie jako stronę, 8.1.2022
   135. Do Trybunału Konstytucyjnego poparcie skargi RPO na zmianę KPA, 3.3.2022


    ------------------------- inne, nienazwane:
   136. 20210312 DRAFT_Pismo RPO do Prezesa NSA_WSA_Miasta_NRA.docx

   Biała Księga Absurdów i Nieprawości w Polsce

   wersja z marca 2012 r. Rozesłana do:
   Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, Premier Rządu RP Donald Tusk, Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Redaktor Dziennika Rzeczpospolita, Naczelny Redaktor Dziennika - Dziennik Gazeta Prawna, Naczelny Redaktor Gazety Wyborczej, Redakcja TV Info - Trzeci Program Telewizji Polskiej, Redakcja TVN-24, Redakcja TV Polsat News, Redakcja TV Polonia
   wersja z 01.11.2017 r.  

   Spotkania Zrzeszenia "Dekretowiec" odbywają się zwykle w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:00 do 13-tej.
   Terminy następnych spotkań:
     4 marca 2023 r.

   1 kwietnia 2023 r.

   6 maja 2023 r.

   10 czerwca 2023 r.

   w lipcu i sierpniu będziemy mieli zapewne przerwę choć,
   jeśli ktoś chciałby się spotkać proszę o informację

   2 września 2023 r.

   10 października 2023 r.

   Spotkania mają miejsce w pomieszczeniach Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Saskiej Kępy przy ulicy Walecznych 42 na rogu ul.Jana Styki.

           widok wejścia


   Dojazd komunikacją miejską od Ronda Waszyngtona lub od Trasy Łazienkowskiej ulicą Saską autobusami linii 111 i 123, przystanek "Walecznych", lub ulicą Francuską, autobusami linii 117, 138, 146, 147, przystanek "Francuska" i potem 5 min drogi pieszo.

   Dojazd samochodem - proszę zwrócić uwagę, że ulica Walecznych jest obecnie jednokierunkowa. Parking - najprościej na ul.Jana Styki.

   Spotkania rozpoczynają się zwykle o godz. 10-tej i trwają do 13-tej.
   Zimą warto zwrócić uwagę na cieplejszą odzież ze względu na tylko elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, które musi być włączane wcześniej. Oferujemy ciepłą herbatę, którą każdy może przygotować sobie w pomieszczeniu gospodarczym. Oczywiście pomieszczania dysponują toaletą.
   Na spotkaniach omawiamy zwykle konkretne przypadki starań o dochodzenie własności, a następnie ogólną sytuację polityczną, nasze szanse i działania podejmowane przez Zrzeszenie.
   Jeśli pragną Państwo omówić państwa przypadek i uzyskać bezpłatną poradę prawną sugerujemy zabrać ze sobą istotną dokumentację jak wydane decyzje, etc. i najlepiej zapowiedzieć to telefonicznie pod numerem podanym w zakładce "Kontakt" tego serwisu, abyśmy mogli uwzględnić dla państwa czas w porządku dziennym spotkania.

   Zgodnie z pkt.7 Statutu wstęp na spotkania jest wolny także dla osób nie będących członkami Zrzeszenia. Jedyne czego oczekujemy od każdego obecnego, to wpisu na listę obecności.

   Walne Zgromadzenie 2021 r
   Tu znajdą państwo materiały do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się online, w sieci w dniach od 15-tego do 22-go maja 2021 r. Ze względu na mały udział członków w spotkaniach comiesięcznych online zdecydowaliśmy się, żeby Walne Zgromadzenie online trwało nie jeden dzień, lecz cały tygodzień. Zaczynamy w sobotę 15.05.2021 o godzinie 10-tej, a zamknięcie głosowań odbędzie się w sobotę 22.02.2021 również o 10-tej.

   Pierwotny, planowany termin 8-mego maja uległ przesuniuęciu na 15-tego maja z powodu naszego niepełnego przygotowani, oraz zbyt króßkiego terminu powiadomień.

   Wydłużony, tygodniowy czas daje każdemu większą możliwość zastanowienia się nad wnioskami oraz udziału w konferencjach, które odbywać się będą codziennie w godzinach porannych od 10-tej do ok. 12-tej oraz wieczornych od godziny 20-tej do 21-szej lub dłużej zależnie od potrzeb. Te teminy mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb, o czym będziemy informować za pośrednictwem listy dyskusyjnej.
   1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w formie pdf do druku


   2. Porządek WZ 2021

    Sobota: 15.05.2021 godzina 10-ta Otwarcie WZ przez Prezesa
    godzina 10:15 Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
    godzina 11:30 Odczytanie Sprawozdania i dyskusja nad nim
    godzina 11:45 Przedstawienie proponowanych wniosków do głosowań
    godzina 12:00 Otwarcie głosowań
    Niedziela oraz kolejne dni robocze Dyskusje nad wnioskami, także wolne wnioski
    Sobota: 22.05.2021 godzina 10-ta Stwierdzenie prawidłowości głosowań: liczby członków biorących udział, ich prawidłowych powiadomień, etc.
    Sobota: 22.05.2021 godzina 10:30 Zamknięcie głosowań
    godzina 11-ta Podanie wyników oraz przyjętych wniosków, podsumowanie
    godzina 12-ta Zamknięcie Walnego Zgoromadzenia


   3. Sprawozdanie z dwuletniej działalności Zarządu

    Sprawozdanie w formie do druku

     Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia w okresie od 1.1.2019 do 01.05.2021     Poniższe Sprawozdanie jest relacją z działań formalnych oraz nieformalnych Zarządu i jako materiał do Walnego Zgromadzenia 2021 dla członków Zrzeszenia ma pomóc w ocenie tego, co udało nam się dokonać, a czego się nie udało. Liczymy na życzliwą lecz przemyślaną dyskusję, które wspomoże nas w przyszłej aktywności. Sprawozdanie to nie ma pełnej akceptacji całego Zarządu z powodu zgłoszonego przez Wiceprezesa Hornunga warunku ograniczenia jej tylko do działań formalnie uznanych i pominięcia tych, których nie podpisał Zarząd zgodnie z pkt.13.1 Regulaminu.
     11.02.2019 Pismo do Sądu przeciwko odmowie prokuratury śledztwa ws. nie wykonywanych wyroków. Sąd tego pisma nie rozważał, bo prokuratura zmieniła zdanie i podjęła śledztwo
     06.05.2019 Spotkanie z Wiceprezydentem Rabiejem i Dyr. Biura Spraw Dekretowych Rodkiewiczem
     05.07.2019 Zażalenie na odmowę wglądu w akta prokuratury / zostało uznane !
     07.09.2019 Nasze skargi na prowadzenie śledztwa przez Prokuraturę
     08.10.2019 Wnosimy do prokuratury o przesłuchanie świadków
     16.09.2019 Pismo do WSA o informację dotyczącą skali zjawiska nie wykonywania wyroków. Informację tę otrzymaliśmy.
     18.09.2019 Wniosek do Urzędu M.st Warszawy o informację dotyczącą skali nie wykonywanych wyroków
     02.12.2019 Skarga na odmowę udzielenia nam tej informacji przez Urząd Miasta, prowadzi mec. Herman
     16.12.2019 Prośba do Premiera o audiencję, skierowana po audiencji udzielonej Janowi Śpiewakowi nie odpowiedziana
     16.12.2019 Prośba do Prezydenta o audiencję, analogicznie
     17.12.2019 Wniosek do M. st Warszawy o udostępnienie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. poprawy sytuacji w BSD. Nie otrzymaliśmy
     17.12.2019 Wniosek do M. st W-wy o info o środkach pieniężnych
     30.04.2020 List prywatny Prezesa Lisieckiego do Prezesa Kaczyńskiego, powołujący się na członkostwo w PiS – nie odpowiedziany
     25.05.2020 List Otwarty Prezesa Lisieckiego do Prokuratora Generalnego Ziobry oraz Premiera Morawieckiego i Prezesa Kaczyńskiego domagający się objęcia nadzorem śledztwa prokuratorskiego i postawienia w sądzie zarzutów Prezydentowi Trzaskowskiemu, co mogłoby wykluczyć go z kampanii na Prezydenta Polski. Wiceprezesi nie podpisali tego listu z powodu niewłaściwego ich zdaniem sformułowania listu. List nie został odpowiedziany.
     02.06.2020 List nieformalny Prezesa Lisieckiego do Sędzi Trybunału Konstytucyjnego K.Pawłowicz ws. nie wykonywania wyroków, jedynie jako informacja dla Sądu, List został odpowiedziany.
     26.05.2020 Kopia powyższego listu do Ministra Mariusza Kamińskiego
     26.06.2020 List do Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara z prośbą o wsparcie odpowiedziany terminem spotkania
     ...06.2020 Obszerna opinia prawna ws. niezgodności planowanej ustawy, druk Sejmowy 420 z Konstytucją (mec. R.Grzesiuła)
     08.07.2020 …. złożona do Komisji Sprawiedliwości Sejmu
     16.07.2020 Udział Zrzeszenia w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości omawiający absurdalną ustawę wniesioną przez posła Pawła Lisieckiego i Ministra Kaletę wraz ze stronnictwem SLD. Posiedzenie nie honoruje głosu Biura Prawnego Sejmu, wg, którego ustawa łamie Konstytucję.
     18.08.2020 Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek delegacji Juliusz Bennich-Zalewski bez porozumienia z resztą delegacji przekonuje Rzecznika Bodnara o szkodliwości zaskarżenia przyjętej przez Sejm ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Reszta delegacji zdezorientowana.
     19.08.2020 Zrzeszenie opracowało obszerną 16-to stronicową opinię prawną na temat niezgodności proponowanej ustawy w Konstytucją. (Wiceprezes mec. Grzesiuła)
     19.08.2020 list do Przewodniczącego Komisji Senackiej - Pocieja uzasadniający niekonstytucyjność rozważanej w Senacie ustawy.
     19.08.2020 list do Przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Samorządu, Frankiewicza - w pow. sprawie wraz z 7-mio stronicową opinią uzupełniającą do opinii z 19-tego sierpnia
     19.08.2020 Krytyczne pismo do Marszałka Senatu T.Grodzkiego w sprawie planowanej ustawy
     25.08.2020 prośba o korektę notatki RPO fałszywie oddającej treść spotkania
     28.08.2020 list do Przewodn. Zespołu ds. Warszawy - Grajewskiej
     31.08.2020 zgłoszeni do prac Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, przyjęte, zespół nie podął pracy
     31.08.2020 opinia uzupełniająca do Przewodniczącego Komisji Senackiej Pocieja
     31.08.2020 opinia uzupełniająca do Marszałka Senatu T.Grodzkiego
     09.09.2020 udział w Komisji Senackiej nt. ustawy druk sejmowy 420. Referujący w naszym imieniu wiceprezes Grzesiuła nie wspomina w swoim przemówieniu o tym, że ustawa dramatycznie łamie prawo własności oraz Konstytucję
     10.09.2020 wniosek o rozszerzenie śledztwa prokuratorskiego, bez formalnej akceptacji, tylko ustanie !
     28.09.2020 list do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie ustawy skierowany tylko przez Prezesa Lisieckiego bez formalnego poparcie Zarządu: Wiceprezesi Grzesiuła i Hornung odmówili podpisu.
     xx.09.2020 Trzy dni stolik informacyjny, zbiórka podpisów przeciwko ustawie przed pałacem Prezydenta prowadził Prezes Lisiecki. Tylko jedna osoba z naszego środowiska podpisała.
     21.09.2020 list do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie ustawy z 10-cio stronicowym uzasadnieniem wystosowany przez wiceprezesów, Prezes poinformowany po fakcie, kopia listu do najwyższych autorytetów prawnych w Polsce oraz do Komisji Europejskiej i ambasady Izraela
     30.09.2020 Wiceprezes Grzesiuła reaguje na zarzut nieprawidłowego stanowiska w Senacie agresją na liście dyskusyjnej i zostaje z niej wykreślony
     12.10.2020 prośba do TVP u uwzględnienie tematu nowo podpisanej, fałszywej ustawy w audycjach TVP, bez odpowiedzi
     12.10.2020 Udział Zrzeszenia w przesłuchaniach świadków w śledztwie prokuratorskim. Od 12.10.20 przesłuchano do 10.03.2021 24 świadków, głównie urzędników Miasta. Udział z możliwością zadawania pytań biorą Prezes Lisiecki i mec.Pośnik
     27.10.2020 Kilkoro uczestników listy dyskusyjnej od dłuższego czasu domaga się stanowczo wykreślenia niej agentów obcych celom naszego Zrzeszenie. Z powodu braku wiedzy, kto jest agentem, a kto nie, wykreślone zostały tylko osoby wzbudzające tymi postulatami lęki wśród innych.
     xx.11.2020 - 2021 wielokrotne wnioski Wiceprezesa Hornung o informację jawną do Urzędu Miasta, Sądu, etc. niektóre odrzucone, walka o nie przed sądami.
     27.01.2021 Udział Zrzeszenia w przesłuchaniu Dyrektora Biura do Spraw Dekretowych Pana Wojciecha Latochy. P.Dyrektor nie ma odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie stosowania Konstytucji.
     23.02.2021 Udział Zrzeszenia w przesłuchaniu Pani Jakubowskiej-Aleksy
     09.03.2021 Ponaglenie do Prokuratury ws. zgody na udział w przesłuchaniach Pani Zofii Petitjean, która złożyła własne powiadomienie prokuratury w tej samej sprawie
     03.2021 odrzucenie udziału Pani Zofii Petitjean w śledztwie mimo jej własnego wniosku o ściganie
     11.03.2021 sześć wniosków do NSA o zgodę na udział w postępowaniach, przygotowuje Wiceprezes Hornung
     13.03.2021 Wiceprezes Grzesiuła składa rezygnację ze stanowiska w Zarządzie, choć pozostaje zwykłym członkiem.
     13.03.2021 Prezes Lisiecki dołącza do Zarządu na podstawie Art.11.3 Regulaminu Panią Zofię Petitjean
     09.04.2021 Pismo do Prezydenta m.st. Warszawy Dr. Rafała Trzaskowskiego w sprawie zaniechania wykonywania przez ww. prawomocnych wyroków sądowych i wydawania pozytywnych decyzji administracyjnych wraz z wnioskiem o zmianę personalną na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Dekretowych Pana Wojciech Latochy
     kwiecień, maj 2021 przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków, przygotowanie wniosków, odświeżanie członkostwa, do głosowań przez stronę www napisane zostało oprogramowanie
     Powyższa lista nie podnosi atrybutu pełności. Uzupełnienia i uściślenia mogą zostać dokonane po jej pierwszym opublikowaniu.

     Prezes, Z.Lisiecki Członek Zarządu Z.Peitjean (dołączył w lutym b.r.)


   4. Wnioski do głosowań


   5. Głosowania                 Panel Głosującego
    Głosowania odbywają się w sieci za pośrednictwem strony internetowej: Panel Głosującego

    Dla osób zajmujących się administacją głosowań (Zarząd) dostępny jest wymagający hasła Panel Administratora .
    Jak głosować:

    Każdy członek Zrzeszenia jest uprawniony do głosowania. Aby brać w nim udział należy pobrać symboliczną kartę do głosowania, która jest pięciocyfrową liczbą, tzw. mandatem. Mandat można dostać od administracji głosowaniem. Obecnie administracją zajmuje się Prezes Zrzeszenie, bo to on posiada aktualną listę członków.

    Otrzymany mailem, telefonicznie lub w inny sposób mandat warto zapisać sobie na kartce. Po wejściu na stronę www z Panelem Głosującego należy wpisać ten mandat do odpowiedniego białego pola na górze, po środku. Potem w środkowej kolumnie zaznaczamy swoje wybory do odpowiednich wniosków, które mają być poddane głosowaniom. Pod linkiem "szczegóły" można zapoznać się powtórnie ze szczegółami każdego wniosku. Swój głos oddajemy guzikiem "Głosuj" na dole, po środku.

    Uwaga o posługiwaniu się mandatem

    1. Przekazanie komuś innemu swojego mandatu oznacza upoważnienie tego kogoś do oddania głosu za Ciebie.

    2. Jeśli zagubisz swój mandat nikt nie da Ci drugiego, bo tak zaprojektowany system celowo nie ma możliwości sprawdzenia, czy oddałeś nim już swój głos, czy jeszcze nie.

    3. Jeśli zapisałeś swój mandat możesz w trakcie trwania głosowania zmienić zdanie i zagłosować powtórnie inaczej. Powtórz po prostu procedurę wpisując mandat w odpowiednie pole, dokonaj innych wyborów i Twój głos zostanie zmieniony.

    4. Bezpośrednio po oddaniu głosu możesz prześledzić, na stronie www jak zmienia się chwilowy wynik głosowania. To pomaga sprawdzić, że Twój głos został prawidłowo uwzględniony w sumerycznym wyniku. Uwaga - te wyniki są tymczasowe ! Ostateczne wyniki to te, które pozostaną widoczne w Panelu Głosującego po zamknięciu głosowania. Po tym terminie już nie można oddać głosu.


   6. Udział w dyskusji

    Przypominam także o forum dostępnym pod adresem http://forum.evot.org/viewforum.php?f=33 Pod drugim punktem pt. "Walne Zgromadzenie 2021" członkowie będę mogli podjąć dyskusję online nad proponowanymi uchwałami. Jeśli przyjmiemy powyższy Regulamin na dyskusję będzie nie jak zwykle podczas WZ kilka godzin, lecz cały tydzień, bo tyle będzie trwać w sieci nasze WZ.


   7. Ochrona danych, Klauzula RODO

    Ogólna Klauzula RODO Zrzeszenia wraz z opisem jak Zreszenie administruje danymi osobowymi znajduje się   tutaj   .

    Stosujemy się do zapisanego w Pkt.7 Regulaminu warunku otwartości. Man on większe znaczenie w przypadku Walnego Zgromadzenia przez fizyczne spotkanie. A w obecnej internetowej wersji podajemy link do spotkania, a osoby, które go wybiorą są akceptowane po nazwisku. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział goście lub obserwatorzy nie posiadający prawa głosu w głosowaniach, które zgodnie z Pkt.7 Regulaminu serdeczenie zapraszamy.

    Na serwerze, na którym odbywają się głosowania nie ma żadnych danych osobowych ! Ważność głosu dokumentujemy tylko swoim mandatem. Nie istnieje lista kojarząca numery mandatów z nazwiskami, co zapewnia pełną tajność głosowań.

   Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
   http://www.youtube.com/watch?v=iz7dR7-8SZs

   Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
   http://www.youtube.com/watch?v=rADT6i5369Y

   Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
   http://www.youtube.com/watch?v=eF4LvViEFnQ

   Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
   http://www.youtube.com/watch?v=pME31Mlubi8
   Królikarnia
   http://www.youtube.com/watch?v=JyInCgHKSO0
   Wiceprezes Grzesiuła dla Rzeczypospolitej
   https://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/180129555-Ryszard-Grzesiula---O-nowelizacji-ustawy-reprywatyzacyjnej.html   postać oryginalna w pdf

   Dekret Bieruta w pdf

   Dekret w postaci cyfrowej (html)

   Pełny Dziennik Ustaw Nr.50 z 21.listopada 1945 r.
   Dekret podpisali: Prezydent KRN Bolesław Bierut, Premier Władysław Gomułka, Minister Odbudowy Michał Kaczorowski,Minister Adminsitracji Władysław Wolski, Minister Skarbu Konstanty Dąbrowski, Minister Sprawiedliwości Henryk Świątkowski   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021531270/U/D20021270Lj.pdf
   KPA">
   o ustroju wawy
   ust o samorządzie
   inne przepisy:

   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021531270/U/D20021270Lj.pdf

   art.145a
   Strona Naczelnego Sąd Administracyjnego nsa.gov.pl
   NSA
   postanowienia
   decyzje
   wzory pism

   Lista prawników

   Poniższa lista prawników jest alfabetyczna. Zawiera ona tych prawników, którzy przedstawili się nam osobiście na jednym z naszych spotkań, opisali swoje działania w sprawie Dekretu oraz poddali się dyskusji oraz późniejszej ocenie.

   Niektórzy z nich są z nami w stałym kontakcie, lub są wręcz naszym członkami. Nie udzielamy innych gwarancji ponadto, choć zbieramy opinie, które publikujemy na tej stronie.

   Za umieszczenie na liście nie pobieramy opłat.

   Imię, Nazwisko Specjalność Adres, Kontakt Oceny, Opinie
   Michał Adamiak radca prawny, sprawy dekretowe i odzyskiwanie mienia poza Warszawą, ul.Grażyny 15 lok.129
   tel. 022 845 30 17
   Marcin Badowski radca prawny MBKancelaria Radcy Prawnego, Marcin Badowski
   ul. Hoża 66/68 lok. 301, 00-682 Warszawa
   pisma procesowe: 0501-559-529
   Sławomir Brzeziński m.in. sprawy dekretowe ul.Mała 2 K
   05-850 Ożarów Mazowiecki
   tel. (22) 722 49 41, 606 665 565
   r.pr.Michał Copija
   partner w kancelarii Szatraj-Grabowska
   sprawy dekretowe Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 20
   01 – 015 Warszawa
   tel. 48 22 6320502 fax 48 22 6310306
   email: m.copija@kancelaria-sgip.pl
   www: www.kancelaria-sgip.pl
   Łukasz Brzozowski sprawy dekretowe, odszkodowania za wywłaszczenie, preferujemy rozliczenie prowizyjne tel. 606-652-519
   email: biuro@lblegal.pl
   www: www.lblegal.pl
   Adam Florczak . tel. 503-841-620, email: adam.florczak@mojprawnik.pl
   Józef Forystek m.in. sprawy dekretowe bud. Europlex, II piętro, ul. Puławska 17
   tel. (22)-852-82-22 i 852-81-12
   www: www.forystek.pl
   dr Sylwester Gardocki m.in. sprawy dekretowe ul.Śmiała 26, 02-523 Warszawa
   tel: (022) 3271 500
   www: www.gardocki.pl
   Jan Górski i dr Michał Górski sprawy dekretu, prawo nieruchomości, w tym zasiedzenie ul. Ogrodowa 28/30, lok. 420
   00-896 Warszawa
   email: jan.p.gorski@gmail.com
   www: odszkodowanieodpanstwa.net,   zasiedzenie.net
   Andrzej Herman m.in. sprawy dekretowe tel. 222587606, fax 22.8443110
   email: herman@adwokacji.sos.pl
   www: adwokaci.sos.pl
   opinie
   Aleksander Hetko &
   Maciej Jamke
   Hogan & Hartson m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II 25, Atrium Tower, 00-854 Warszawa
   tel. (22) 653-42-00
   www: www.hhlaw.com
   opinia Hetko opinia Jamke
   Andrzej Kacprzycki m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II nr 61 lok.216, Warszawa
   tel. (22) 838-50-85, (22)838-55-60
   Jan Kapica radca prawny; m.in. sprawy dekretowe Kapica i Wspólnicy Kancelaria Prawna
   Aleja Niepodległości 148 lok. 6
   02-554 Warszawa
   tel. 501-276-418
   email: kancelaria@kapica.waw.pl
   www: kapica.waw.pl
   Marcin Kieszkowski, Wojciech Kawczyński adwokaci i radcy prawni ul.Grunwaldzka 164/11, 80-258 Gdańsk
   tel. 058 343 44 66
   email: m.kieszkowski@kklaw.pl
   www: www.kklaw.pl
   Bogumiła Kowalska radca prawny, sprawy odszkodowań ul.Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
   tel. 022 853 89 81
   sekretariat@avel.pl
   www.aval.pl
   Przegrała sprawę Kulczyńskich o zasiedzenie, którą oni potem w wyższej instancji z pomocą innego prawnika wygrali.
   Małgorzata Lechna-Piotrowska radca prawny, m.in. skarga nr. 22279/04 w Strasburgu W-wa, ul.Gołębiowskiego 4/5, tel.:22 828 45 80
   Janusz Malanowski radca prawny, wykładowca i ekspert w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. sprawy dekretowe, grunty Warszawskie – zwroty, odszkodowania. kancelaria: ul. Kierbedzia 4 lok. 306, 00-728 Warszawa
   tel. 22 406 09 00, kom. 798 87 18 17
   email: kancelaria@malanowski.eu
   www: www.malanowski.eu
   Katarzyna Michno-Nasierowska adwokat,
   prowadzi sprawy dekretowe dot. nieruchomości warszawskich (postępowania zwrotowe, sprawy o odszkodowanie), sprawy na gruncie dekretu o reformie rolnej, sprawy dot. znacjonalizowanych lasów (odszkodowania).
   Al.Solidarności 155 lok. 26
   00-877 Warszawa
   tel. 22 2411325, tel.kom. 603 961 232
   dr. Magdalena Niziołek m.in. sprawy dekretowe ul.Kiwerska 34 m. 8, 01-682 Warszawa
   tel. (22) 499 97 99, 606933499
   www: niziolek.pomocprawna.pl
   Robert Nowaczyk m.in. sprawy dekretowe ul.Marszałkowska 58 lok.9, 00-545 Warszawa
   tel. (22)6214498 lub (22)6214034
   www: www.adwokat-kancelaria.pl
   Roman Nowosielski m.in. sprawy dekretowe ul.Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
   tel. [058] 346 27 56, 305 29 75
   www.ng.gda.pl, link prasowy, tel. 847-42-36 lub 501-559-529
   opinie
   Jerzy Owczarek radca prawny, autor monografii pn.problematyka gruntów warszawskich udostępnionej kilka lat temu zainteresowanym w internecie.

   Nie zajmuje się obcenie sprawami dekretowymi ! tel.kom. 0 - 501-281-677,
   email: jerzy.owczarek@law-group.pl
   Radosław Pośnik adwokat, dochodzenie odszkodowań w trybie przepisu art. 215 ugn; nieruchomości, w których nie złożono wniosku dekretowego lub nie złożono tego wniosku w terminie; przewlekanie spraw przez organy administracji ul.Geodezyjna 80C, lok.7, 03-290 Warszawa
   tel. 507-701-305, www: www.toplegal.pl, email: r.posnik@toplegal.pl
   Anna Pszczołowska m.in. sprawy dekretowe ul.Glogera 6, 02-051 Warszawa
   tel. 822-25-71, pon, śr 17.00-19.00
   Donata Rokicka m.in. sprawy dekretowe ul.Domaniewska 22 lok. 35 VIIp, Warszawa
   Kancelaria Prawna Corpus Juris Rotko i Wspólnicy Sp.k. sprawy dekretowe ul.gen.J.Bema 83, II piętro, 01-233 Warszawa
   tel. +48 22 622 73 60-62, www: www.rotko.com.pl
   email: i.rotko@rotko.pl
   Bartłomiej Sochański m.in. sprawy reprywatyzacyjne Występował przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Międzynarodowym Sądami Arbitrażowymi w Wiedniu i w Paryżu. Kontakt : Sochański & Manik Adwokaci sp.j.
   Pl.Hołdu Pruskiego 9; 70-550 Szczecin,
   tel.: 091 485 06 58…59
   e-mail: kancelaria@sochanski-manik.pl bartlomiej@sochanski-manik.pl
   opinie
   Krzysztof Sokołowski m.in. sprawy o odszkodowanie (sprawa SK41/09), tel. 081 470 50 50; 081 532 95 54
   e-mail: info@sokolowski.com.pl
   www: www.sokolowski.com.pl
   Sosnkowski Antoni m.in. sprawy dekretowe ul.Piękna 66A, 00-672 Warszawa
   tel. (22) 628-39-61, 0-602-49-50-28
   Jan Stachura tylko sprawy dekretowe ul.Wilcza 8 m 3
   tel. 022-626-93-44 (do 47)
   www: www.janstachura.pl opinie
   opinie
   Adam Starczewski
   radca prawny
   sprawy dekretowe Kancelaria Radcy Prawnego Adam Starczewski
   ul.Bukowińska 22 lok. 11B, 02-703 Warszawa
   telefon stacjonarny: (22) 631 03 60r, komórka: 600609601
   www: www.starczewski.pl
   email: kancelaria@starczewski.pl
   Łukasz Supera Kancelaria Adwokacka Supera ul.R.Tagore 3/13
   tel. 22 854 08 40
   email: supera@supera.pl, www: www.supera.pl
   Michał Więckiewicz
   MW Legal Advising
   Wiceprezes Fundacji Stop Przedawnieniu www.stopprzedawnieniu.pl,
   autor ustawy wydłużajacej okres przedawnienia dla ofiar pedofilów z 26.05.2014
   na hasło dekretowiec nie pobierane opłaty za samą poradę prawną
   e-mail: legal(et)mwieckiewicz.pl
   tel. +48 608-011-435
   strona na facebook
   Jerzy Zduńczyk m.in. sprawy dekretowe ul.Mokotowska 61 lok 14, Warszawa, tel. 628-75-24
   mec.Marta Zieniewska wygrała sprawę p.Kulczyńskich o zasiedzenie w Sądzie Najwyższym
   Elżbieta Zienowicz aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie nieruchomości oraz ksiąg wieczystych
   e-mail: elzbieta.zienowicz(et)gmail.com tel. 604 803 803


   1. Stowarzyszenie "Dekretowiec" nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji, rad i przykładów zamieszczonych na naszych stronach lub posłużenie się wzorami czy przykładami udostępnionych dokumentów !

   2. Innych prawników specjalizujących się w sprawach restytucji mienia znależź można np. tu: wyszukiwarkaprawnikow.pl wybierając "Izbę Adwokacką" w Warszawie oraz "Preferowaną praktykę - "reprywatyzacja"

   3. Ceny usługi prawnej zazwyczaj są negocjowane. Sposób zapłaty powinien stymulować zaangażowanie w osiągnięciu celu. Możliwa bywa opcja zapłaty dopiero po wygranej oraz tylko w przypadku wygranej.

   4. Pierwsza wizyta zawierająca wstępną poradę o możliwościach dochodzenia swojego prawa, jakimi dany adwokat mógłby się zająć powinna była bezpłatna.

   5. Nierzadko przysługuje nam zwolnienie z kosztów i prawnik z urzędu. Aby je uzyskać należy wnioskować na przewidzianym do tego forumularzu.

   6. Warto przeprowadzić rozmowy z kilkoma kancelariami żeby móc je porównać.

   7. Umowy pisemne z prawnikiem powinny opisywać przypadek, w którym możliwe jest odstąpienia od umowy.

   8. W przypadku zaś niewywiązania się przez prawnika z zawartej umowy przysługuje nam prawo do skargi na nierzetelnego adwokata.

   9. Tanich lub bezpłatnych krótkich porad prawnych udzialają prawnicy w pokojach adwokackich sądów.   Lista posłow, którzy głosowali za ustawą wspierającą Dekret Bieruta z 1945 r. odbierający Warszawiakom ich nieruchomości   Za ustawą
   Platforma Obywatelska
   Prawo i Sprawiedliwość
   Polskie Stronnictwo Ludowe
   Socjaldemokracja
   Niezrzeszeni
   posłowie RP
   Przeciw
   Posel Gromadzki
   Wstrzymali się Posel Gromadzki
   Prawo i Sprawiedliwość
   niezrzeszeni
   posłowie ZP
   posłowie RP


   Rekomendacje wyborcze Zrzeszenia Dekretowiec

   Powyższe listy ukazują sposób głosowania posłów w sprawie zaproponowanej przez władze Miasta Warszawy ustawy nazwanej przez jej twórców "Małą Ustawą Reprywatyzacyjną". W rzeczywistości ustawa ta drastycznie ograniczała możliwości obywateli Warszawy do odzyskania odebranych im tzw. Dekretem Bieruta nieruchomości. Według wypowiedzi wszystkich ważniejszych gremiów prawnym ustawa była w oczywisty sposób niezgodna z Konstytucją i została z tego powodu odesłana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta Komorowskiego, co poparł także Prezydent Duda.

   Zrzeszenie osób poszkodowanych Dekretem Bieruta sugeruje nie głosować na osoby, które popierały komunistyczny rozbój.


   Pilne !!! Warszawa 23. 10. 2015 r

   Do Sztabów opozyjnych Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu 2015

   Przesyłamy Państwu imienne listy posłów i senatorów PO, PSL, SLD, którzy świadomie głosowali w obecnym Sejmie ( czerwiec/ lipiec 2015 r.) - ZA niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich zagrabionych dekretem Bieruta, represjonującą i dyskryminującą obywateli Warszawy gorzej niż komunistyczny dekret Bieruta. Celowo zakamuflowane przepisy tej ustawy nie likwidują, tylko zwiększają korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie – w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz , która z senatorami PO opracowała i rekomendowała projekt tej ustawy.

   Zwracamy się do Państwa o zamieszczenie (jeszcze dziś) na swoich stronach internetowych i społecznościowych imiennych list tych posłów i senatorów (podajemy w załącznikach), z apelem do wyborców - w naszym wspólnym interesie wyborczym – aby nie głosowali na tych kandydatów, którzy będąc obecnie posłami i senatorami głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją bo : obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją RP

   Posłowie i senatorowie, którzy świadomie głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją - nigdy więcej nie powinni być w nowym polskim Parlamencie – czyli wszyscy obecni senatorowie PO, PSL, SLD i wszyscy obecni posłowie PO, PSL i SLD, oraz kilkunastu z innych ugrupowań. - Są oni nieuczciwi, niewiarygodni, działają wyłącznie w interesie swojej opcji politycznej, lub być może bisnesowej, szkodzą obywatelom, praworządności , wizerunkowi Polski i polskiego Parlamentu.

   Ewa Wierzbowska, kandydat na posła z niepartyjnego KWW Obywatele do Parlamentu,
   prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera
   W imieniu własnym , KWW Obywatele do Parlamentu oraz Zrzeszenia Dekretowiec
   i Stowarzyszenia Karta Praw Podstawowych Varsovia.

   PS. Posiadamy potwierdzenia z pieczęcią Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu o dostarczeniu każdemu z 460 posłów i wszystkim senatorom przed głosowaniami - „oświatowych” wypisów z opinii złożonych w Sejmie i Senacie przez Naczelny Sąd Administracyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Notarialną, oraz Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu stwierdzających niezgodność w/w ustawy z art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.


   Głosowanie w Senacie: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/szczegoly-glosowania,156,98,8.html

   O godz. 16.18 odbylo się glosowanie senatu w sprawie ustawy wywlaszczeniowej.
   Po wejściu na linka, mniej więcej w 2/3 paska godz. 16.18 retransmisji.
   Za: 83, przeciw 4, wstrzymal 1.
   http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/


   Głosowanie nr 25 - posiedzenie 95. Dnia 25-06-2015 godz. 11:18:46

   Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

   Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3483

   Głosowało - 437 Za - 283 Przeciw - 1 Wstrzymało się - 153 Nie głosowało - 23

   Wyniki głosowania wg klubów
   Klub/Koło	Liczba czł.	 Głosowało	 Za	Przeciw	Wstrzymało się	Nie głosowało
   PO	202	198	198	-	-	4
   PiS	134	126	3	-	123	8
   PSL	38	37	37	-	-	1
   SLD	34	30	30	-	-	4
   niez.	26	23	13	1	9	3
   ZP	15	14	-	-	14	1
   RP	11	9	2	-	7	2
      SEJM@TOK.FM B.PILNE! Warszawa, 22.10.2015 r.

   Redakcja@tok.fm

   Dr Ewa Wierzbowska, prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej, kandydat na posła z KWW Obywatele do Parlamentu

   Zwracam się do Redakcji Radia TOK FM o pilne zorganizowanie debaty w dniu 23.10.2015 r. z kandydatami na posłów, kandydującymi z 11 bezpartyjnych Komitetów Wyborczych, których Radio TOK FN nie zaprosiło - z naruszeniem konstytucyjnej zasady równego traktowania - do uczestnictwa w bardzo ciekawej i świetnie prowadzonej debacie wyborczej, która odbyła się w dniu 22.10.2015 r. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Emilii Plater.

   Jeśli radio TOK FN nie jest w stanie zorganizować takiej debaty, to uprzejmie proszę o umożliwienie mi wystąpienia w radio TOK FN w dniu 23.10.2015 r. , abym mogła publicznie zadać pytanie, bardzo ważne dla wszystkich wyborców w Polsce. Mimo usilnego zgłaszania się na debacie - nie udzielono mi głosu.

   Chodzi o pytanie, które chciałam zadać senatorowi PO Abgarowiczowi i posłance SLD Katarzynie Piekarskiej, dlaczego oni oraz wszyscy senatorowie PO, SLD, PSL, a także wszyscy posłowie PO, SLD i PSL głosowali świadomie za niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich, skandalicznie represjonującą i dyskryminującą Obywateli Warszawy (zwiększającą korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie) - w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

   Obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją. Zatem tacy posłowie i senatorowie nie powinni nigdy więcej być w polskim Parlamencie.

   dr Ewa Wierzbowska

   Tel. 22 843 18 18, kom. 602 49 49 33, e-mail: fundacja@fpe.pl KWW Obywatele do Parlamentu e-mail: krzekotowska@soi.fc.pl Tel. 603 996 408, www.obywateledoparlamentu.pl

   W razie odmowy będę zmuszona podać do wiadomości opinii publicznej sposób działania Radia TOK FM

   Do wiadomości:

   Zrzeszenie “Dekretowiec”, Stowarzyszenie Karta Praw Podstawowych “Varsovia”, Rzecznik Praw Obywatelskich
   Pod adresem:     forum.evot.org/viewforum.php?f=33     znajduje się forum.

   Prosimy o rejestrację nickiem składającym się z imienia i nazwiska:
   "Imię Nazwisko", a osoby poszkodowane Dekretem Bieruta prosimy o
   informację do admina, wtedy otrzymają Państwo większe prawa dostępu,
   np. możliwość pisanie w działach niewidocznych na zewnątrz forum,
   czyli niewidoczne dla googla.
   Pod adresem:     groups.google.com/group/dekretowiec
   znajdą Państwo naszą listę dyskusyjną.
   Zapisać się na nią można zgłaszając się do admina Zbigniewa Lisieckiego
   lub do Prezesa Zrzeszenia.
   Warto wiedzieć, do jakich celów nadaje się bardziej lista, a do jakich forum:

   Osoby zapisane na listę dostają mailem każdą wypowiedź napisaną przez
   innego jej członka bezpośrednio po jej napisaniu.
   Przez to lista nadaje się lepiej do bezpośrednich powiadomień,
   jak informacja o demonstracji, rozpoczynającym się za niedługo
   programie telewizyjnym, etc. Posty wysłane na listę giną po
   niedługum czasie, choć nasza lista posiada także archiwum.

   Natomiast posty wsyłane na forum pozostają tam widoczne nawet
   lata. Czytelnik może je czytać kiedy zechce, np. dopiero za miesiąc,
   lub także wielokrotnie i wysłać swoją odpowiedź jeszcze później.
   Forum przewiduje możliwość poprawiania własnych postów.
   Ich treść można rozpowszechniać w sieci, przykładowo, jeśli
   chcemy jakąś sprawę szczególnie upublicznić, lub można ukryć
   je i udostepnić tylko dla wybranego grona osób, np osób
   dotkniętych skutkami Dekretu.
   Z tego powodu forum jest korzystniejsze do długofalowych dyskusji,
   których ślad pozostaje i można nawet po długim czasie z wyników tej
   dyskusji korzystać.
   1. Przegląd Literatury
   2. "Kodeks Postępowania Administracyjnego" C H Beck 2005
   3. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi komentarz" Jan Paweł Tarno (sędzia NSA) LexisNexis2004
   4. "Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi" Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno LexisNexis2004
   5. "Komentarz do KPA" Piotr Przybysz LexisNexis2004
   6. „Grunty Warszawskie II” Daniela Kozłowska (sędzia WSA) i Eugeniusz Mzyk (sędzia NSA) Zachodnie Centrum Organizacji 2000r.
   7. „Utracone Majątki –Zwrot i odszkodowania” Wojciech Potasznik, Warszawa 2005 cena 38zł
   8. "Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości" Tadeusz Woś (sędzia NSA) LexisNexis2004
   9. „Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalistycznych” 2004r.
   10. Charakterystyka zagadnień związanych w Dekretem
   Uwaga, widoczne dokumenty to tylko faksymile. Aby uzyskać dokument w oryginalnej wielkości należy na niego kliknąć.

   1. Sprawa Ustawy druk sejmowy 420   2. Warszawa w liczbach, 1939 rok
   3. Dekret Warszawski 26.10.1945
   4. Dekret o Rozbiórce i Naprawie Budynków, 26.10.1945
   5. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z 27.01.1948 r.
   6. Uchwała Rady Ministrów nr.11 o oddaniu Niektórych Terenów, 27.01.1965
   7. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, 10.07.1993
   8. Senat o ciągłości prawa między II i III RP, 16.04.1998
   9. Konferencja Senatu RP w 1999 r.
   10. Infromacja dla skarżących w Strasburgu
   11. Ustawa 27.03.2003
   12. Postanowienie SKO o umorzeniu z 07.05.2004
   13. Informacja publiczna Ministerstwa Infrastruktury o postępowaniach roszczniowych, 2004
   14. Opinie o Reprywatyzacji, Komunikat CBOS z sierpnia 2004 r.
   15. Wiceprezydent Warszawy Robert Draba, 5.5.2005
   16. Projekt Ustawy z 1.12.2005
    str.1,   str.2,   str.3,   str.4,   str.5,   str.6,   str.7,   str.8,   str.9  
   17. Przegląd Sejmowy 1/2006, "Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione", str.42
   18. Michał Górski w "Problematyka własności ..." nt. rugów warszawskich
   19. Tadeusz Porębski, Bruksela pomoże, 18.01.2007
   20. OPOR, 22.04.2007
   21. Odzyskiwanie Nieruchomości, Rzeczpospolita, 26.07.2007
   22. Informacja publiczna Sądu Okręgowego o pozwach dot. Dekretu, 24.11.2007
   23. Kontrola NIK, grudzień, 2007
   24. Projekt zmiany UGN wg. Posła Andrzeja Czumy
   25. Minister Infrastruktury, 05.02.2008
   26. Informacja Statystyczna NSA z 12.02.2008 r.
   27. Od Bieruta do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Aleksander Grabiński na konferencji 3.6.2008 r.
   28. Krystyna Krzekotowska,
   29. Odszkodowanie w trybie art.52 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., Wojciech Gruszczyński, 28.10.2008
   30. dr.Ewa Wierzbowska do Sejmu RP, 16.02.2015
   31. Deklaracja Terezińska
   32. Do reprywatyzacji, Gazeta Wyborcza, 28.05.2015
   33. Ustawa o Komisji Weryfikacyjnej, 9 marca 2017
   34. Komisja Weryfikacyjna o ul.Łochowskiej 18
   35. Reprywatyzacyjny Audyt Warszawy z 13.10.2017
   36. dr.hab Kamil Zaradkiewicz w Rzeczypospolitej 16.10.2017
   37. dr.Zaradkiewicz, Gazeta Polska, 25.10.2017
   38. Jaki/Zaradkiewicz, Duża Ustawa Reprywatyzacyjna, projekt z 20.101.2017
   39. Pytania do kandydatow na Prezydenta w wyborach 21.10.2018
   40. Formularz do zbiórki podpisów pod listem do Prezydenta Dudy o niepodpisywanie ustawy


    ------------------------- inne, nienazwane:
   41. 20210204 WSA_Informacja publiczna_dot_BSD_2019 i 2020-3.pdf
   42. 20210218 Dekret_BSD_Informacja publiczna o wydanych decyzjach i $.pdf
   43. Charakterystykazagadniezwizanychzobowizywaniemnate.doc
   44. Grabiez-w-swietle-prawa-Warszawski-dekret-Bieruta-z-1945-rr.pdf
   45. O_HGW_1.pdf
   46. Str_ZW_24_list_1945_nr_325.pdf
   47. Str_wiad_gosp_2.pdf
   48. ZP_202_20_2010.pdf
   49. ZP_202_20_2010_SK41_09.pdf
   50. andrzejewski
   51. grunt_pod_stadionem.wmv
   52. konfa_10102008.pdf
   53. nietedydroga.pdf
   54. niewyk
   55. niezabierac.pdf
   56. omowienia_przed_4.11.2008.pdf
   57. reprywatyzacja_w_rosji.pdf
   58. rocznica_bezprawia.html
   59. stat wnioskow.html
   60. statut.html
   61. such01start.mp3
   62. tokfm01.mp3
   63. ugn.pdf
   64. um
   65. umowa_indemnizacyjna_z_USA.16.7.1960.pdf
   66. ustawa420
   67. zabrac_dom.html
   68. zaproszenie.pdf
   69. zarzadzenie_1552_2019_minimalizacja_skutkow_dekretu.pdf
   70. zwrot_nieruchomosci.pdf


   Kontakt pocztowy: Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
   Dekretu Warszawskiego - "Dekretowiec"
   ul.Zwycięzców 35 m 7, 03-929 Warszawa
   Kontakt mailowy
   do Zrzeszenia:
   biuro.dekretowiec@gmail.com
   Zbigniew Lisiecki
   Prezes od 5.9.2016, ostatnio wynikiem głosowania 22.05.2021
   adres listowy jak wyżej
   kontakt mailowy: zlisiecki@gmail.com
   lub podany na stronie domowej: zbyszek.evot.org
   Tel stacjonarny +48 22 617 65 67 (wieczorami)
   Michał Hornung
   Wiceprezes od 9.11.2019, ostatnio wynikiem głosowania 22.05.2021
   kontakt mailowy: michal.hornung@onet.pl
   Tel +48 888 111 015
   Zofia Petitjean
   członek Zarządu na podst. powołania 13.03.2021
   powołanie zatwierdzone głosowaniem 22.05.2021
   kontakt mailowy: zofiapetitjean@gmail.com
   Tel +48 507 067 860
   Piotr Zambrzycki-Lech
   członek Zarządu powołany na podst. głosowania 22.05.2021
   kontakt mailowy: piotrzambrzyckilech@gmail.com
   Tel: 512 295 258

   Poprzedni członkowie Zarządu
     mec.Ryszard Grzesiuła
   Wiceprezes
   ustąpił ze swojej funkcji w marcu 2021 r.
   Członek Honorowy na podst. głosowania 22.05.2021
     Waldemar Celej
   Członek Zarządu na podst.głosowania i6.2.2018
   ustąpił ze swojej funkcji 11.2019 r.
   odszedł ze Zrzeszenie z powodu braku kontaktu 04.06.2021

   strona
   http://dekretowiec.pl
   Właściciel domeny: Juliusz Bennich-Zalewski.
   Utrzymanie serwera: Zbigniew Lisiecki.
   Obecnie administratorem serwisu jest Zbigniew Lisiecki
   webmaster@evot.org


   Klauzula RODO


   "Dekretowiec" nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji, rad i przykładów zamieszczonych na stronie lub posłużenie się wzorami czy przykładami udostępnionych dokumentów !

   Stowarzyszenie jest apolityczne w sensie nie wiązania się i nie popieranie programu żadnego ugrupowania politycznego poza naszym tematem Dekretu.


   Copyright © dekretowiec.pl, 2020