64 Symboliczna rocznica bezprawia  w Warszawie 21 listopada Anno Domini 2009 r.

 

W  dniu 21 listopada 1945 r. weszły w życie dwa dekrety określające zasady odbudowy miast po zakończeniu działań wojennych.

 

Dekret ogólnopolski

Najważniejszy  z nich bo o zasięgu ogólnopolskim  to dekret z dnia 26 października 1945 r.

o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych na wskutek wojny

(Dz. U. 45.50.281 z dnia 21 listopada 1945 r.). Wprowadzał obowiązek rozbiórki  budynku uznanego przez władze budowlane za zniszczony .  W przypadku nie wykonania przez właściciela nakazu rozbiórki, materiał budowlany uzyskany z rozbiórki przechodził na własność osoby prawnej, której organ zlecił przeprowadzenie rozbiórki budynku. Właściciel nie miał prawa do żądania zapłaty za pozyskane materiały. Władza budowlana bądź organ powołany do odbudowy uprawnione były do  przeprowadzania zbiórki materiałów budowlanych z budynków zniszczonych, pozostających bez opieki.

 

W przypadku budynku uszkodzonego i nienaprawionego przez właściciela dekret stanowił,
że  mógł być naprawiony przez:

            1)         Państwo;

            2)         związki samorządu terytorialnego;

            3)         państwowe instytucje i przedsiębiorstwa;

            4)         instytucje społeczne lub spółdzielnie mieszkaniowe,

            5)         zrzeszenia najemców

Osoby wymienione w pkt 1,2,3 uzyskały z tytułu naprawy, po jej ukończeniu, prawo użytkowania nieruchomości, początkowo nie więcej niż 10 lat a koszty nie pokryte
z czynszów w tym okresie powinny ulec umorzeniu (po nowelizacji w 1947 r. okres eksploatacji budynku określono jako nie więcej niż 20 lat ).

 

Czy władze wypełniły obowiązek zwrotu budynków  zapisany w tym dekrecie?

 

Dekret ten utracił moc (został uchylony)   z dniem: 1968.07.18

 

Czy w przypadku budynków wyremontowanych przez Państwo w końcu lat 40-ych, od 18 lipca 1968 nie było już podstawy prawnej do zwrotu budynku?

 

Dekret warszawski

Drugi dekret dotyczył tylko Warszawy:  o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. 45.50.279 z dnia 21 listopada 1945 r. czyli powyższy dekret został opublikowany w pozycji późniejszej).

 

Przede wszystkim skomunalizował grunty w celu odbudowy i rozbudowy Warszawy. Postaje pytanie czy wszystkie, bo z punktu widzenia ścisłości prawnej zapis art. 1 dekretu budzi w tym zakresie  zastrzeżenia. Powszechna jest interpretacja, że wszystkie grunty Warszawy.

Z punktu  widzenia odpowiedzialności za budżet ówczesnego Państwa Polskiego oraz za budżet miasta st. Warszawy  interpretacja o totalnym wywłaszczeniu jest nieodpowiedzialna. albowiem w tym czasie obowiązywała konstytucja, która dopuszczała wywłaszczenia tylko za słusznym odszkodowaniem.

Z punktu widzenia inżynieryjnego, przedsięwzięcie odbudowy Warszawy nie wymagało totalnego odjęcia własności,  aby korzystać z nieograniczonego prawa do budowy – patrz via link  mapa zniszczeń Sigalina .

 

Z punktu widzenia ekonomicznego tworzenie mocą prawa wszystkich gruntów miasta Warszawy dobrami publicznymi (dekret przekształcił grunty w  public goods)-  bezzasadne co wynika z  definicji public goods.

 

Budynek w  Warszawie pozostawał własnością właścicieli przeddekretowych i ich spadkobierców - ale jak wykazała praktyka  administracyjna - do czasu negatywnego rozpatrzenia wniosku o dzierżawę wieczystą do gruntu. W przypadku nie złożenia wniosku po upływie 6 miesięcy od objęcia w posiadanie gruntu  budynek ulegał komunalizacji albo przejęciu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Przewidziane dekretem odszkodowanie w papierach wartościowych nigdy nie doczekało
się przepisów wykonawczych (art. 9 dekretu został uchylony w 1985 r.) zaś wprowadzony od 1958 roku przepis odszkodowania w gotówce dotyczy (obecnie art. 215 ugn)  tylko domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych,  sadowniczych i warzywniczych. (patrz via link  statystyka nieruchomości warszawskich).

 

Praktyka administracyjna i konsekwencje

 

Przestrogi o negatywnych konsekwencjach powyższego dekretu pojawiły się już w 1945 r. patrz via link  prasa 1945.

 

W praktyce rozpatrywanie wniosków o wieczystą dzierżawę przebiegało bardzo opieszale
i większości wydawano decyzje odmawiające –kliknij link. Od lat 90-ych korzystamy z zasady  nieprzedawnienia decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa dlatego możemy wzruszać nawet z mocą ex tunc decyzje administracyjne. Nie budzi wątpliwości, że krzywdy wyrządzone negatywnymi decyzjami muszą być naprawione.  

 

Nie powinny budzić wątpliwości również zaniechanie legislacyjne i niekonstytucyjność  przepisów, które posłużyły praktyce bezekwiwalentnego pozbawiania prawa własności.

 

Pomimo aktualnego nakazu konstytucyjnego w niepodległym Państwie nie doprowadzono do zgodności  z ustawą zasadniczą powyższych przepisów.

 

W sądach toczą się sprawy o odszkodowania z art. 215 ugn, który obejmuje tylko część poszkodowanych właścicieli. Orzecznictwo sądowe  jest dowodem dramatu ludzi, którzy stracili nieruchomości nawet po odbudowie własnymi siłami.

 

Od 1989 roku nastąpiła w Warszawie powtórna komunalizacja gruntów (po okresie upaństwowienia gruntów w 1951 r.) ale zabrakło zdecydowanej polityki restytucyjnej. Nadal brak jest wykazu nieruchomości, które zostały przeznaczone i użyte  na  inwestycje publiczne. Wykaz taki byłby podstawą do precyzyjnego wyliczenia kosztów należnego odszkodowania. Brak takiego wykazu fałszuje kosztorysy inwestycji publicznych i daje pretekst do zmyślania globalnej wysokości odszkodowania (patrz via link  raport NIK) .

 

W Warszawie spółdzielnie mieszkaniowe realizujące tzw. budownictwo przemysłowe otrzymywały grunty (patrz via link materiał prasowy i video z 13 października 2008 r.) bez utworzenia rezerwy finansowej czy to rezerwy w naturze, z której rozliczano by się z właścicielami przeddekretowymi.

 

Rodziny przeddekretowych właścicieli, które nadal władają nieruchomościami zostały w roku 2005 pozwane do ich wydania na rzecz miasta nie doczekawszy się przepisów, które by ułatwiły restytucję. W najtrudniejszej sytuacji prawnej są rodziny, które nie złożyły wniosków  w trybie   art. 7 dekretu warszawskiego albo art. 214 ugn .

 

Tak dalej być nie może. Zamiatanie pod dywan tego problemu nie może być trwałym elementem polityki kolejnych władz Warszawy czy kolejnych rządów państwa prawa. Oznacza bowiem kontynuowanie polityki antywłaścicielskiej zapoczątkowanej w latach 40-ych. Sto czy dwieście decyzji rocznie o przyznaniu wieczystego użytkowania w trybie dekretu warszawskiego jest listkiem figowym ukrywającym politykę alienacji dawnych właścicieli
z życia Warszawy .

 

Aleksander Grabiński

Prezes

Zrzeszenia Osób Objętych

 Dekretem Warszawskim

Dekretowiec