ZAKAZ ZBYCIA NIERUCHOMOSCI

Masz prawo żądać wpisu do księgi wieczystej zakazu zbywania, rozporządzania i  obciążania nieruchomości o zwrot,  której się ubiegasz  KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY ZOBACZYĆ PRZYKŁAD.

 

JESTES STRONĄ W POSTĘPOWANIU PODZIAŁOWYM

Orzeczenie WSA 1320/06

Postępowanie o zatwierdzenie projektu podziału działki może dotyczyć wyłącznie sfery prawnej podmiotów, którym w stosunku do przedmiotowej nieruchomości przysługuje prawo własności (użytkowania wieczystego) oraz podmiotom, które zgłosiły roszczenia na podstawie art. 7 dekretu warszawskiego. Tylko na te podmioty oddziaływują bowiem bezpośrednio na korzyści i ciężary wynikające ze skutków prawnych ostatecznej decyzji podziałowej.

 

PRAWO DO WNIESIENIA UWAG do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art.18. PZP  oraz  art.10 KPA wszyscy (nie tylko  uczestnicy postępowania administracyjnego o przyznanie wieczystego użytkowania w trybie art.7 dekretu) powinni wyrazić zainteresowanie przeznaczeniem gruntów  a nawet  ocenić gospodarność władz Gminy w tym zakresie.

CZY WIDZIAŁEŚ PROJEKT  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ?

 

 

URZĄD LIKWIDACYJNY MÓGŁ SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

Orzeczenie NSA 2448/97

 

(…) Sąd w niniejszym składzie orzekającym nie podziela poglądu prawnego, że wniesienie  wniosku z art. 7  ust. 1  dekretu  z dnia 26 października 1945 r.  o własności  i użytkowaniu na obszarze m.st. Warszawy  przez  Okręgowy Urząd Likwidacyjny niedopuszczalnym czyniło jego rozpoznanie w każdym przypadku. (…) Jeżeli bowiem Urząd Likwidacyjny,  w stosownym terminie w imieniu byłych właścicieli i za ich zgodą (lub w porozumieniu z nimi) złożył taki wniosek, co wymaga wyjaśnienia, to oczywiście wniosek taki byłby prawnie skuteczny. W takim bowiem przypadku obywatel, działając w zaufaniu  do działań organów władzy, mógł zasadnie przypuszczać, że zbędne jest  złożenie kolejnego wniosku .

 

 

WOLNY OBRÓT ROSZCZENIEM

Na przykładzie  wykupu roszczenia przez DIPSERVICE Sp. z o.o. i co z tego wynika (źródło: artykuł  p.Danuty  Frey „Kupił grunt od spadkobiercy” Rzeczpospolita 14.10.2003, i orzeczenie OSA 4/03)

 

 

PRAWO DO RZETELNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W OPARCIU o:  art. 5, art. 7 i  art.10 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tylko te artykuły ocalały z dekretu, pozostałe zostały albo uchylone albo nie mają znaczenia na wskutek późniejszych regulacji ) albo w oparciu o art. 215 ugn lub art.214 ugn