W przyjętej przez Senat 16 kwietnia 1998 r. uchwale czytamy m.in.:

 

Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę

w latach 1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły

w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa

uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów

normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące

 z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość

lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także

akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia

własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej

wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych .

decyzji właściwych organów państwowych. Zapewnić równocześnie należy

przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na

podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie

było niegodziwe. (...).

 

 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Reprywatyzacja

w systemie prawa

Materiały z konferencji

zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą Senatu

we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa

 

 

---       senat.pdf