Na spotkaniu w dniu 9 maja 2006r. decyzją sygnatariuszy powstało niniejsze zrzeszenie.

 

Chciałbym tu podziękować panu Jerzemu Owczarkowi, prawnikowi, społecznikowi, oraz sympatykowi dekretowców za opracowanie niniejszego regulaminu oraz przygotowanie stosownych pism rejestracyjnych, oraz protokołów spotkania.

 

 

REGULAMIN

 Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”

- Stowarzyszenia Zwykłego-

z siedzibą w Warszawie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.      Stowarzyszenie pod nazwą: Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec” – Stowarzyszenie Zwykłe - „The Warsaw Property Rights Association, zwane dalej Stowarzyszeniem, założone w dniu
9 maja 2006 roku w Warszawie, jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Regulaminu.

2.      Stowarzyszenie może używać skrótu swojej nazwy: Zrzeszenie „Dekretowiec” oraz używać jako nazwy  tylko samego członu anglojęzycznego albo polskojęzycznego samodzielnie .

 

§ 2.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, i jako takie nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 5.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II. Cel  i środki działania

 

§ 7.

 Stowarzyszenie zostało założone w celu integracji i niesieniu pomocy osobom objętych działaniem dekretu warszawskiego, przez: wymianę doświadczeń dotyczących realizacji uprawnień przyznanych ww. aktem byłym właścicielom nieruchomości warszawskich oraz ich następcom prawnym, podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o podstawowych prawach i wolnościach przysługujących obywatelom na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa dla podniesienia świadomości i kultury prawnej społeczności Warszawy i jej okolic, jak też ich ochrony na gruncie obowiązującego porządku prawnego.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    Organizowanie opartych na zasadach wolontariatu punktów informacji dla osób objętych działaniem dekretu warszawskiego;

2)    Informowanie, utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami społecznymi o sprawach, w których mogłoby okazać się uzasadnionym podjęcie przez nie określonych działań na rzecz osób objętych działaniem dekretu warszawskiego;

3)    Uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach mogących przyczyniać się do upowszechniania i popularyzacji celu, dla którego Stowarzyszenie zostało powołane;

4)    Stwarzanie dogodnych warunków dla rozwiązanie problemów związanych z realizacją dekretu warszawskiego, jako niezbędnego elementu prawidłowego i niezakłóconego rozwoju Warszawy;

5)    Podejmowanie działań zmierzających do integracji członków Stowarzyszenia i jego sympatyków;

6)    Założenie i prowadzenie strony internetowej służącej propagowaniu celów Stowarzyszenia.

 

§ 9.

1.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki na swoją działalność czerpie wyłącznie ze składek członkowskich.

2.      Składki członkowskie mogą być dobrowolne i mogą być ustalane w zależności od potrzeb do finansowania działalności. 

 

Rozdział III . Wewnętrzna organizacja Stowarzyszenia

 

§ 10.

1.      Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje zainteresowanie celem, dla którego Stowarzyszenie zostało utworzone.

2.      Osoba zainteresowana uczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia składa na ręce Prezesa pisemną deklarację, zawierającą poparcie co najmniej 5 członków Stowarzyszenia i jest przyjmowana do niego, o ile wyrazi zgodę Prezes.

§ 11.

1.     Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do współdecydowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z zasadą demokracji wewnątrzorganizacyjnej.

2.     Każdy członek Stowarzyszenia obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia, w szczególności zaś aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 12.

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykluczenia z powodu: rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, dopuszczenia się czynu zagrażającego dobremu imieniu Stowarzyszenia albo braku działalności
w ramach Stowarzyszenia, na podstawie decyzji Prezesa przy poparciu co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

2.     Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi;

2)    śmierci członka.

Rozdział IV. Przedstawiciel

 

§ 13.

1.     Przedstawiciel kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.     Przedstawiciel jest powoływany, na czas nieokreślony, decyzją większości członków Stowarzyszenia. W tym samym trybie jest odwoływany.

3.     Przedstawicielem  reprezentującym  stowarzyszenie jest  Aleksander Grabiński.

4.      Przedstawiciel używa tytułu Prezesa.

5.     Prezes ma prawo wyznaczyć osoby do pełnienia okresowej funkcji Skarbnika, Sekretarza oraz Zastępcy Prezesa określając ich zakres kompetencji i czas pełnienia funkcji.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 14.

1.     Stowarzyszenie rozpocznie działalność w terminie 30 dni od momentu notyfikacji faktu jego założenia organowi nadzoru wskazanemu w § 6 niniejszego Regulaminu, o ile w terminie tym organ nadzoru nie zgłosi swego sprzeciwu.

2.      Z zastrzeżeniem ustęp 1, Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez założycieli.

 

 

 

Chętnych proszę o wypełnienie i  przesyłanie poniższej deklaracji członkowskiej na adres zrzeszenia:   wgr1 {małpka} wp.pl.

 

Deklaracja do ściągnięcia w PDF - kliknij

 

 

                              DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

Zgłaszam wniosek o przyjęcie mnie w poczet Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem

Warszawskim DEKRETOWIEC -  Stowarzyszenie Zwykłe.

 

IMIĘ :  ..................................................................................................................

 

NAZWISKO : ......................................................................................................

 

ADRES  ZAMIESZKANIA : ..............................................................................

 

..................................................................................................................................

 

TELEFON: .............................................................................................................

 

ADRES  MAILOWY : ...........................................................................................

 

INFORMACJE DODATKOWE : .........................................................................

 

....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

Deklaruje się przestrzegać regulaminu.

 

 

                                                                      PODPIS                       .....................

 

 

                                                          

 

 

WYPEŁNIA  ZRZESZENIE  „DEKRETOWIEC :

 

Poparcia  udzielają:

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

Opinia Prezesa:

 

.........................................................................................................................................

Inne uwagi:

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................