Regulamin Zrzeszenia „Dekretowiec”1. Nazwa

        Stowarzyszenie nosi nazwę:

          Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
Dekretu Warszawskiego - „Dekretowiec”

odnosząc się przy tym do Dekretu Warszawskiego z 26.10.1945 r.
i zwane jest dalej "Zrzeszeniem”.

2. Status

        Jest ono: dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem osób
z niezarobkowymi celami społecznymi, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Podstawa Prawna

        Zrzeszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz.1393 ze zm.),
a podstawą działania są przepisy tej ustawy oraz postanowienia tego Regulaminu.

4. Miejsce

        Terenem działania Zrzeszenia jest Rzeczypospolita Polska,
siedzibą Warszawa.

5. Cele

        Celem działania Zrzeszenia jest:

 1. integracja środowiska osób dotkniętych skutkami Dekretu
 2. restytucja prawowitej własności nieruchomości warszawskich
 3. promocja porządku prawnego dotyczącego nieruchomości warszawskich
 4. naprawa mentalnościowych szkód społecznych dotyczących
  własności oraz rozwiązanie konfliktu społecznego wokół Dekretu.

6. Sposoby realizacji celów:

        Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację obiegu rzetelnej informacji na temat Dekretu i jego skutków,
 2. niedopłatną pomoc prawną i inną dla osób dotkniętych działaniami Dekretu,
 3. występowanie z wnioskami, petycjami, oświadczeniami oraz postulatami do:

  1. instytucji prawnych w tym organow władzy
   ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowej
  2. organów samorządowych
  3. a także do mediów
   w sprawach dotyczących Dekretu z 26.10.1945.

7. Zrzeszenie działa w sposób jawny: tzn.

       
 1. członkostwo jest jawne
 2. uchwały oraz decyzje i sposób dochodzenia do
  nich są jawne, w tym jawna jest ogólna
  strategia i ogólne cele stowarzyszenia
 3. wypowiedzi na liście dyskusyjnej są podpisane imieniem i
  nazwiskiem, a nie anonimowym nickiem.
 4. Do udziału na pracach Zrzeszenia mogą być zapraszane osoby
  oraz organizacje lub instytucje spoza Zrzeszenia.

8. Zrzeszenie pielęgnuje kulturę działań społecznych
oraz kulturę prawną, w szczególności:

       
 1. Działania oparte są na podejmującej argumenty dyskusji.
 2. Zrzeszenie nie może pomijać istotnych faktów z zakresu
  swojego działania.
 3. Zrzeszenie pielęgnuje kulturę prawną w tym wiedzę prawną
 4. Zrzeszenie dba o wzajemny szacunek członków do siebie
  nawzajem oraz, ogólnie o odpowiadajacy prawdzie szacunek
  wobec osób i instytucji.

9. Członkostwo

       
 1. Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna
  posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz
  szanująca nasze cele i metody.

 2. Nowych członków przyjmuje Zarząd rozpatrując deklarację woli wstąpienia.

 3. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania
  Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy składane na ręce
  Zarządu.

 4. Członkostwo ustaje przez
  1. śmierć członka,
  2. pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa
  3. wykluczenie decyzją Zarządu spowodowane

   1. sprzeniewierzeniem się celom lub metodom Zrzeszenia
   2. lub innym łamaniem niniejszego regulaminu
   3. a także może być spodowane dłuższym niż
    3 miesiące niepłaceniem składek, dłuższym niż rok
    brakiem kontaktu lub innym zaniechaniem aktywności.
   4. Od decyzji wykluczenia istnieje możliwość
    odwołania do Zebrania Członków jak w pkt.9.3.

10. Zebranie Członków

       
 1. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością
  głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
  W razie braku kworum, uchwały mogą zostać podjęte na kolejnym
  Zebraniu Członków (w tzw. II terminie) zwykłą większością
  głosów obecnych na Zebraniu. Zebranie w II terminie może się
  odbyć tego samego dnia co Zebranie w I terminie.

 2. Dopuszczalne i równe, także w głosowaniach niejawnych są głosy:
  1. oddane bezpośrednio do urny
  2. przesłane listownie na adres zarządu
  3. przesłane mailem przez Internet.


 3. Głosy bezpośrednie są oddawane po odczytaniu uchwały,
  a głosy korespondencyjne (list lub email):

  1. po jej ogłoszeniu na prowadzonej przez
   Zrzeszenie liście dyskusyjnej
  2. przy którym wskazany zostanie adres zbierającej
   głosy komisji skrutacyjnej oraz termin i czas
   zamknięcia głosowania.
  3. Głosy jawne możne oddać wysyłając je także
   bezpośrednio na listę.
  4. Głosy mogą być wysłane mailem tylko z
   zarejestrowanego na powyższej liście adresu
   mailowego członka.
  5. Do kworum liczą się z Internetu wyłącznie osoby,
   które potwierdziły, w tym np. samym głosem,
   otrzymanie projektu uchwały.


 4. Do decyzji zmiany regulaminu lub rozwiązania Zrzeszenia
  wymagane jest uzyskanie większości 2/3 głosów przy
  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

11. Zarząd i Prezes

       
 1. Zarząd Zrzeszenie składa się z co najmniej trzech członków w
  tym Prezesa, przy czym co najmniej jeden z członków Zarządu
  musi być osobą dotkniętą prawnie skutkami Dekretu.

 2. Zarząd jest wybierany przez coroczne Zebranie Członków,

 3. W razie zmniejszenia Zarządu w czasie kadencji,
  uzupełnienie jego składu może nastąpić przez kooptację
  przez Prezesa przy czym nie można dokooptować więcej
  niż połowy Zarządu

 4. Członkowie Zarządu oraz kandydaci w wyborach na członka
  upubliczniają swoje osobiste prawa i starania w związku
  z Dekretem oraz wszelkie inne dane, które mogłyby mieć
  istotny wpływ na zaufanie, jakim zostają obdarzeni, w tym
  w szczególności swoje byłe i obecne związki z administracją
  Miasta Warszawy, tajnymi służbami lub członkostwem w innych
  organizacjach, które mogłyby mieć cele wobec spraw Dekretu.

12. Działania Zarządu

       
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w
  obecności, co najmniej połowy składu Zarządu w tym
  Prezesa, a w przypadku równości głosów decyduje Prezes.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz
   składanie sprawozdań z działalności.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością i
   reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz.
  3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów
   pracy Zrzeszenia.
  4. Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa.
  5. Przygotowywanie projektu budżetu Zrzeszenia.
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  7. Zarządzanie majątkiem Zrzeszenia
  8. Zwoływanie Zebrań Członków oraz głosowań.
  9. Rozstrzyganie sporów między członkami
  10. Wyznaczanie członków Zrzeszenia do występowania
   przed sądami lub innymi instytucjami

 3. Zarząd (także ze wględu na pkt.6.7) nie podejmuje
  działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.

13. Reprezentacje

       
 1. Do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu łącznie w tym Prezesa.

Wyjaśnienia pojęć (część poza statutem)

 1. Apolityczność

  Stowarzyszenie jest apolityczne w sensie nie wiązania się i nie popieranie programu żadnego ugrupowania politycznego (partii politycznych) poza samym tematem Dekretu. Nasze działania w ramach tematyki Dekretu mają jednak oczywisty wymiar polityczny. Przykładowo podajemy przed wyborami listy tych kandydatów, którzy działali w dziedzinie spraw Deketu wyjątkowo negatywnie odradzając ich wybór.