Regulamin Zrzeszenia „Dekretowiec”
ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenia Członków 22.05.2021

1. Nazwa

        Stowarzyszenie nosi nazwę:

          Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
Dekretu Warszawskiego - „Dekretowiec”

odnosząc się przy tym do Dekretu Warszawskiego z 26.10.1945 r.
i zwane jest dalej "Zrzeszeniem”.

2. Status

        Jest ono: dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem osób
z niezarobkowymi celami społecznymi, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Podstawa Prawna

        Zrzeszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz.1393 ze zm.),
a podstawą działania są przepisy tej ustawy oraz postanowienia tego Regulaminu.

4. Miejsce

        Terenem działania Zrzeszenia jest Rzeczypospolita Polska,
siedzibą Warszawa.

5. Cele

        Celem działania Zrzeszenia jest:

 1. integracja środowiska osób dotkniętych skutkami Dekretu
 2. restytucja prawowitej własności nieruchomości warszawskich
 3. promocja porządku prawnego dotyczącego nieruchomości warszawskich
 4. naprawa mentalnościowych szkód społecznych dotyczących
  własności oraz rozwiązanie konfliktu społecznego wokół Dekretu.

6. Sposoby realizacji celów:

        Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację obiegu rzetelnej informacji na temat Dekretu i jego skutków,
 2. nieodpłatną pomoc prawną i inną dla osób dotkniętych działaniami Dekretu,
 3. występowanie z wnioskami, petycjami, oświadczeniami oraz postulatami do:

  1. instytucji prawnych w tym organów władzy
   ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowej
  2. organów samorządowych
  3. a także do mediów
   w sprawach dotyczących Dekretu z 26.10.1945.

7. Zrzeszenie działa w sposób jawny: tzn.

       
 1. członkostwo jest jawne
 2. uchwały oraz decyzje i sposób dochodzenia do
  nich są jawne, w tym jawna jest ogólna
  strategia i ogólne cele stowarzyszenia
 3. wypowiedzi na liście dyskusyjnej są podpisane imieniem i
  nazwiskiem, a nie anonimowym nickiem.
 4. Do udziału na pracach Zrzeszenia mogą być zapraszane osoby
  oraz organizacje lub instytucje spoza Zrzeszenia.

8. Zrzeszenie pielęgnuje kulturę działań społecznych
oraz kulturę prawną, w szczególności:

       
 1. Działania oparte są na podejmującej argumenty dyskusji.
 2. Zrzeszenie nie może pomijać istotnych faktów z zakresu
  swojego działania.
 3. Zrzeszenie pielęgnuje kulturę prawną w tym wiedzę prawną
 4. Zrzeszenie dba o wzajemny szacunek członków do siebie
  nawzajem oraz, ogólnie o odpowiadajacy prawdzie szacunek
  wobec osób i instytucji.

9. Członkostwo

       
 1. Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna
  posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz
  szanująca nasze cele i metody.

 2. Nowych członków przyjmuje Zarząd rozpatrując deklarację woli wstąpienia.

 3. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania
  Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy składane na ręce
  Zarządu.

 4. Członkostwo ustaje przez
  1. śmierć członka,
  2. pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa
  3. wykluczenie decyzją Zarządu spowodowane

   1. sprzeniewierzeniem się celom lub metodom Zrzeszenia
   2. lub innym łamaniem niniejszego regulaminu
   3. a także może być spowodowane dłuższym niż
    3 miesiące niepłaceniem składek, dłuższym niż rok
    brakiem kontaktu lub innym zaniechaniem aktywności.
   4. Od decyzji wykluczenia istnieje możliwość
    odwołania do Zebrania Członków jak w pkt.9.3.

 5. Zarząd może po rzetelnym rozważeniu zasług nadać osobie zasłużonej
  dla celów Stowarzyszenia Członkostwo Honorowe.
  W przypadku osoby spoza grona członków uzyskuje ona prawa głosu
  na Zebraniu Członków równe innym członkom.
  Po odpowiednio rzetelnym rozważeniu wątpliwości, co do wagi zasług
  Zarząd może także pozbawić osobę Członkostwa Honorowego.

10. Zebranie Członków

       
 1. Członkowie zbierają się i podejmują uchwały fizycznie lub za pomocą środków
  technicznych, jak Internet.
  Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą
  większością> głosów przy udziale połowy uprawnionych
  do głosowania. W razie braku kworum, uchwały mogą zostać podjęte
  na kolejnym Zebraniu Członków (w tzw. II terminie)
  zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu.

 2. W przypadku zebranie fizycznego Zebranie w II terminie może odbyć się
  tego samego dnia co Zebranie w I terminie. W przypadku zebrania niefizycznego
  należy zapewnić powtórne
  powiadomienie członków oraz czas wystarczający
  do wolnej dyskusji nad wnioskiem.

 3. Głosy oddane do urny oraz za pomocą przewidzianych innych środków
  technicznych, jak za pomocą sieci są równe. W celu zachowania standardów dobrego
  (tzw. 4-przymiotnikowego) głosowania Stowarzyszenie może przyjąć oddzielny
  "Regulamin Głosowań" opisujący szczegóły.

 4. Do decyzji zmiany regulaminu lub rozwiązania Zrzeszenia
  wymagane jest uzyskanie większości 2/3 głosów przy
  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

11. Zarząd i Prezes

       
 1. Zarząd Zrzeszenie składa się z co najmniej trzech członków w tym
  Prezesa, przy czym zarówno Prezes, jak i większość Zarządu
  musi być sama dotknięta prawnie skutkami pozbawienia własności.

 2. Zarząd jest wybierany przez coroczne Zebranie Członków,

 3. W razie potrzeby powierzenia członkowi funkcji, która nie była
  dostatecznie wypełniana przez obecny Zarząd Prezes może dołączyć
  go do Zarządu w czasie kadencji.
  Decyzja ta podlega rzetelnemu uzasadnieniu i potwierdzeniu
  lub odrzuceniu post factum głosowaniem przez następne
  Zebranie Członków.

 4. Członkowie Zarządu oraz kandydaci w wyborach na członka
  upubliczniają swoje osobiste prawa i starania w związku
  z Dekretem oraz wszelkie inne dane, które mogłyby mieć
  istotny wpływ na zaufanie, jakim zostają obdarzeni, w tym
  w szczególności swoje byłe i obecne związki z administracją
  Miasta Warszawy, tajnymi służbami lub członkostwem w innych
  organizacjach, które mogłyby mieć cele wobec spraw Dekretu.

12. Działania Zarządu

       
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w
  obecności, co najmniej połowy składu Zarządu w tym
  Prezesa, a w przypadku równości głosów decyduje Prezes.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz
   składanie sprawozdań z działalności.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością i
   reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz.
  3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów
   pracy Zrzeszenia.
  4. Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa.
  5. Przygotowywanie projektu budżetu Zrzeszenia.
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  7. Zarządzanie majątkiem Zrzeszenia
  8. Zwoływanie Zebrań Członków oraz głosowań.
  9. Rozstrzyganie sporów między członkami
  10. Wyznaczanie członków Zrzeszenia do występowania
   przed sądami lub innymi instytucjami

 3. Zarząd (także ze względu na pkt.6.7) nie podejmuje
  działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.

13. Reprezentacje

       
 1. Do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu łącznie w tym Prezesa.